Hỗ trợ khách hàng
ĐỊNH VỊ BƯU GỬI - TRACK & TRACE
Số hiệu (ID):
Dịch vụ:
(Số hiệu gồm 13 ký tự: CP950141884VN)

FROM  TO 
Bạn phải điền số hiệu Phiếu chuyển tiền hợp lệ
Số hiệu (Receipt No):
Ngày phát hành (Acceptance Date):  Ngày trả tiền (Delivery Date):
Bưu cục phát hành (Acceptance POS):  Bưu cục trả (Delivery POS):
Người gửi (Sender Name): Người nhận (Receiver Name):
Địa chỉ gửi (Sender Address):  Địa chỉ nhận (Receiver Address):
Số CMND (ID Card):
Thông tin trạng thái (Status Information)
...