Video

Lễ ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thu tiền vé tàu qua hệ thống Bưu điện

Xem thêm


Năm chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông

 (Lượt xem: 19962)

Ngày 16/01/2013, Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 141-QĐ/BCSĐ về  Năm chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông.

Xây dựng các chuẩn mực đạo đức để phấn đấu theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thiết thực, phù hợp với từng đối tượng; đề cao tính tự giác và nêu gương của cán bộ chủ chốt trong làm theo tấm gương đạo đức của Người. Do vậy, các chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị hàng năm.

Các chuẩn mực đạo đức phải phù hợp với từng đối tượng cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động theo ngành nghề, vị trí công tác; phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước hết mỗi cán bộ, công chức cần hiểu được cái gốc, cái cốt lõi trong đạo đức của Bác. Như vậy việc học Bác mới thiết thực, mới sâu, mới bền.  

Đạo đức của Bác xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân, từ khát vọng cứu nước, giải phóng dân tộc; suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, không vướng bận mưu cầu danh lợi cá nhân.

Để thực hiện hiện tốt chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, từng cán bộ, đảng viên (nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, cơ quan, đơn vị phải nêu gương) xác định rõ tránh nhiệm của mình, chọn nội dung làm theo các các chuẩn mực đạo đức, xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện đăng ký với chi bộ nơi sinh hoạt, chi bộ theo dõi kết quả thực hiện.

Bên cạnh đó, Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn triển khai việc bổ sung và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức của tổ chức mình. Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc bám sát nhiệm vụ chính trị và đặc thù của đơn vị mình để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cấp ủy cấp dưới thực hiện theo yêu cầu. Bổ sung nội dung kết quả thực hiện vào báo cáo theo Hướng dẫn của Đảng ủy Tổng Công ty (cùng kỳ báo cáo sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và báo cáo tổng kết công tác đảng cả năm của chi, đảng bộ).

 
 [Đầu trang]  [Quay lại]
Xem bài theo ngày tháng:
   Các tin khác:
Page 1 of 2 1 2 > >>