Video

Lễ ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thu tiền vé tàu qua hệ thống Bưu điện

Xem thêm


Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác thanh niên

 (Lượt xem: 5380)

 Nhằm tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích trên mọi mặt trận như SXKD, quản lý; định hướng cho thanh niên có lý tưởng, có đạo đức cách mạng, đáp ứng những đòi hỏi của tiến trình đổi mới doanh nghiệp, từ đầu năm Đảng uỷ Tổng Công ty ban hành văn bản số 312/CTr/ĐU về Chương trình hành động tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên.

 . Theo đó, các chi, đảng bộ trực thuộc, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực được phân công tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ chủ yếu như:
1. Tổ chức quán triệt Nghị quyết 25-NQ/TW của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Tổng Công ty. Thực hiện nghị quyết 25-NQ/TW xây dựng chương trình hành động của chi đảng bộ.
2. Các cấp ủy đảng thường xuyên nắm bắt tình hình, định hướng và kiểm tra việc thực hiện công tác thanh niên; phân công Đảng viên phụ trách công tác Đoàn thanh niên; lãnh đạo Đảng, chuyên môn định kỳ gặp gỡ, đối thoại với thanh niên. Kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên là một tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm. Mỗi Đảng viên phấn đấu để thực sự là tấm gương sáng cho thanh niên noi theo.
3. Lãnh đạo tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn thanh niên và lao động trẻ phấn đấu cống hiến trong phong trào lao động sản xuất, tạo điều kiện các công trình việc làm thanh niên thiết thực góp phần to lớn vào việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của Tổng Công ty đặc biệt trong các khâu: chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ, kỹ năng nghiệp vụ, lao động có kỹ thuật năng suất cao, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới, việc khó.
4. Tăng cường giáo dục thanh niên trong đơn vị về lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân, văn hóa doanh nghiệp để hình thành đội ngũ thanh niên có phẩm chất tốt đẹp, có khí phách và quyết tâm hành động, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp của Tổng Công ty và Tập đoàn, góp phần xây dựng đất nước.
5. Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn các đơn vị có cơ chế mang tính đột phá trong đào tạo và tái đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao về quản lý, lý luận chính trị, công nghệ, đáp ứng công cuộc đổi mới và phát triển bền vững của đơn vị nói riêng và của Tổng Công ty nói chung gắn với sắp xếp bố trí lại lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người la động, hưởng thu văn hóa, vui chơi giải trí lành mạnh của thanh niên.
6. Tạo bước chuyển mới về chất lượng tổ chức và hoạt động của tổ chức Đoàn. Xây dựng Đoàn thanh niên là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích, tinh nhuệ trong thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu khó, việc mới của đoàn viên.
7. Chú trọng rà soát xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, gương mẫu, có kỹ năng vận động, đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy truyền thống của Ngành Bưu Điện Việt Nam, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của đơn vị. Bảo đảm đủ số lượng cán bộ đoàn, các chế độ đãi ngộ, bố trí văn phòng làm việc, nguồn kinh phí hoạt động cho tổ chức đoàn theo quy định.
8. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 50% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên. Bố trí , sử dụng cán bộ đoàn chủ chốt, đoàn viên ưu tú có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực nhăm tăng nhanh tỷ lệ cán bộ trẻ trong cơ cấu lãnh đạo của Đảng, chuyên môn, Công đoàn và Đoàn thanh niên từ Tổng Công ty đến các đơn vị trực thuộc so với hiện nay.*
Kim Hoa
 

 [Đầu trang]  [Quay lại]
Xem bài theo ngày tháng:
   Các tin khác:
Page 1 of 4 1 2 3 4 > >>