Hỗ trợ khách hàng
ĐỊNH VỊ BƯU GỬI - TRACK & TRACE
Số hiệu (ID):
Dịch vụ:
(Số hiệu gồm 13 ký tự: CP950141884VN)

   
Bưu gửi số (Shipping Label):
Số hiệu (Barcode): Khối lượng (Weight):
Nước chấp nhận (Acceptance Country):  Nước phát (Delivery Country):
Bưu cục nhận gửi (Acceptance PO):  Bưu cục phát (Delivery PO):
Người gửi (Sender Name): Người nhận (Receiver Name):
Ðịa chỉ (Sender Address): Ðịa chỉ (Receiver Address):
Ghi chú (Note):  
Thông tin trạng thái (Status Information)
Thông tin phát (Delivery Information)
Thông tin chuyến thư (Dispatches Information)