Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bài dự thi “Dân vận khéo”: Nét mới trong công tác dân vận tại Công đoàn Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện

Thời gian qua, bám sát nhiệm vụ chính trị của Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện (sau đây gọi chung là Công ty), chỉ đạo của Đảng ủy Công ty và của Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Ban chấp hành Công đoàn Công ty luôn thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc và quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, coi đây là những yếu tố then chốt tạo nên sự đồng thuận, đoàn kết, sức mạnh tập thể trong CBCNV-LĐ để cùng nhau thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Công ty.


Trung tâm Khai thác Bưu chính quốc tế miền Bắc tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc quý III/2019

Năm 2019, việc hoàn thành mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nói chung và Công ty nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Từ 01/8/2019, quy mô về tổ chức sản xuất của Công ty tiếp tục được kiện toàn, được sáp nhập thêm 02 Trung tâm Khai thác Vận chuyển Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 400 lao động, nâng tổng số đơn vị trực thuộc Công ty lên 7 đơn vị, với 2096 CBCNV-LĐ, trong đó có 395 lao động nữ, chiếm 19%. Chính vì vậy, để động viên lực lượng lớn CBCNV-LĐ Công ty tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Công ty được Đảng bộ Công ty hết sức quan tâm, coi trọng và quyết liệt chỉ đạo thực hiện. Cùng với đó, Ban chấp hành Công đoàn Công ty cũng tập trung triển khai thực hiện nội dung trong Nghị quyết Hội nghị, Chương trình công tác của Ban chấp hành.

Năm 2019, Công đoàn Công ty đã tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận gắn với thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, tăng cường  chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, như: Kịp thời triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy, Công đoàn Tổng công ty về công tác dân vận, tích cực tham gia cùng Ban giám đốc Công ty xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách trong hoạt động của Công ty, đặc biệt là các quy định liên quan đến người lao động... Các cấp Công đoàn Công ty phối hợp với Chuyên môn cùng cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch trong hoạt động, từ việc phổ biến, tuyên truyền các quy chế, quy định, đặc biệt là các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động đến việc triển khai, thực hiện để người lao động giám sát, kiểm tra theo quy định; tổ chức các Hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc theo quy định. Tại diễn đàn đối thoại các vấn đề phát sinh trong hoạt động tại đơn vị cơ sở, như đơn giá tiền lương, tiền thưởng, chế độ bồi dưỡng độc hại, quần áo đồng phục, điều kiện làm việc hay các vấn đề ngoài quy định của Tổng công ty, như trang bị áo mưa cho công nhân giao nhận, khen thưởng người lao động tự nâng cao trình độ đại học, trên đại học... đều được lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Công ty trả lời, giải quyết thỏa đáng, qua đó tư tưởng người lao động ổn định, yên tâm công tác.


Chuyên môn và Công đoàn Trung tâm Vận chuyển và Kho vận miền Nam tổ chức sinh nhật tập thể
cho CBCNV-LĐ có ngày sinh nhật trong tháng 9/2019

Ngoài các hoạt động trên, Công đoàn Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc Công ty quan tâm chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động cũng như thực hiện đúng, đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động, đặc biệt là các trường hợp người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; coi trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội, bản lĩnh chính trị cho người lao động, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong tập thể CBCNV-LĐ thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động người lao động tích cực tìm hiểu quy định của Nhà nước, của Tổng công ty, của Công ty về lao động, công đoàn, văn hóa doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể hoặc thông qua các hình thức tuyên truyền trực quan, như tổ chức chào Cờ tổ quốc, phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo, văn hóa, thể thao, tổ chức sinh nhật tập thể hằng tháng cho CBCNV-LĐ và các hoạt động khác góp phần đẩy mạnh hiệu quả thực hiện Văn hóa Bưu điện Việt Nam trong Công ty.


CBCNV-LĐ Trung tâm Vận chuyển và Kho vận miền Trung làm lễ trào cờ buổi sáng thứ 2 hàng tuần

Qua thời gian thực hiện cho thấy, phong cách, thái độ công tác của CBCNVLĐ có nhiều chuyển tích cực theo hướng chuyên nghiệp, văn minh hơn, các phong trào thi đua lao động sản xuất tại Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực, thực chất hơn, qua đó góp phần làm cho hoạt động Công ty ngày càng vững mạnh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Các hoạt động trên của Công đoàn Công ty trong thời gian qua đã góp phần làm cho người lao động thêm tin tưởng vào tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng Đảng, Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.