Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quảng Ngãi: Đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết hồ sơ nộp trực tuyến, nộp và nhận kết quả qua đường bưu điện để góp phần phòng ngừa dịch bệnh Covid-19

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Giám đốc các sở, ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến (mức độ 3, mức độ 4); nộp hồ sơ và nhận kết quả qua đường bưu điện; nộp hồ sơ trực tiếp nhưng đăng ký nhận kết quả tại nhà qua đường bưu điện. Tiếp tục rà soát, lựa chọn các thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt bổ sung đưa vào thực hiện trên địa bàn tỉnh để phục vụ tổ chức, cá nhân.

Chỉ đạo công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp xã tích cực hướng dẫn, vận động tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả qua đường bưu điện.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương có hình thức, giải pháp thiết thực tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân lựa chọn nộp hồ sơ và nhận kết quả bằng hình thức trực tuyến, thông qua bưu điện đối với những thủ tục hành chính đủ điều kiện; theo dõi, đảm bảo cho quá trình vận hành nộp, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi thông suốt, hiệu quả.

Bưu điện tỉnh tiếp tục có giải pháp để phối hợp tốt với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi; mở rộng việc phối hợp với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp xã để tuyên truyền, hỗ trợ việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua đường Bưu điện.