Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đắk Lắk: Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày 09/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1895/UBND-KSTTHC về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý cho phép Bưu điện tỉnh Đắk Lắk thực hiện giảm 50% giá cước tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đối với hồ sơ TTHC sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 từ ngày 09/3/2020 đến hết ngày 31/3/2020 như đề xuất tại Công văn số 238/BĐĐL-KHKD của Bưu điện tỉnh.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện giảm giá cước tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đối với hồ sơ TTHC sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thời gian nêu trên của Bưu điện tỉnh; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải thông tin, tuyên truyền về việc giảm giá cước để người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết và tham gia sử dụng dịch vụ hiệu quả. Các sở, ban, ngành và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

UBND huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (Trang thông tin điện tử, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Đài Truyền thanh cơ sở) về việc giảm giá cước tiếp nhận, chuyển trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đối với hồ sơ TTHC sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 từ ngày 09/3/2020 đến hết ngày 31/3/2020; Phối hợp Bưu điện cùng cấp hướng dẫn, hỗ trợ việc thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để người dân, doanh nghiệp biết, sử dụng dịch vụ. Viễn thông Đắk Lắk chủ động phối hợp với Bưu điện tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện.