Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng ủy Tổng công ty vừa ban hành Kế hoạch số 842-KH/ĐUCTC về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Đại hội Chi bộ Ban Quản lý Chất lượng lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Theo đó, nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Tổng công ty để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2020- 2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thông qua tuyên truyền nhằm cung cấp thông tin, củng cố, bồi đắp niềm tin của xã hội về vị trí, vai trò và những đóng góp tích cực của Tổng công ty đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội của đất nước.

Để triển khai kế hoạch này, Đảng ủy Tổng công ty đã mở chuyên mục chuyên đề về Đại hội đảng trên Cổng thông tin điện tử của Tổng công ty tại địa chỉ (vnpost.vn); website Văn hóa doanh nghiệp (guicaniemtin.vn) để thực hiện các tuyến tin, bài sâu về tinh thần đổi mới của đại hội, những chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện đại hội; về hoạt động và kết quả đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội II của Đảng bộ Tổng công ty; Xây dựng phim tài liệu tuyên truyền về hoạt động của Đảng bộ Tổng công ty đăng tải, phát sóng trên các phương tiện truyền thông nội bộ của Tổng công ty; Phối hợp với các cơ quan báo chí để đăng tải các thông tin về Đại hội, các hoạt động SXKD của Tổng công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên internet, mạng xã hội do Tổng công ty quản trị (fanpage, youtube …); vận động cán bộ, đảng viên tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin chính thống, tích cực về đại hội trên các trang mạng cá nhân.

Công tác tuyên truyền được thực hiện thành 03 đợt xuyên suốt thời gian trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội II của Đảng bộ Tổng công ty, tập trung vào các nội dung: Sự phát triển lớn mạnh của Đảng bộ các cấp qua các kỳ đại hội; những kết quả nổi bật của đơn vị đối với sự phát triển của Tổng công ty trong nhiệm kỳ; Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội II của Đảng bộ Tổng công ty; việc xây dựng, thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội; Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty, nhiệm kỳ 2015 - 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025; Hoạt động và kết quả đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội II của Đảng bộ Tổng công ty; chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội; những ưu điểm, hạn chế và bài học trong chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội; Các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội II của Đảng bộ Tổng công ty của các đơn vị, các cán bộ, đảng viên, người lao động trên mạng lưới.

Bên cạnh việc tuyên truyền về nội dung theo định hướng tư tưởng chính trị của Trung ương và Đảng ủy Khối, Tổng công ty cũng sẽ thiết kế, tuyên truyền các khẩu hiệu đại hội trên pa-nô, áp-phích, băng-rôn, bảng điện tử tại trụ sở làm việc của Tổng công ty và các đơn vị. Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong những ngày diễn ra đại hội đảng bộ các cấp; chỉnh trang cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn biển các công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội II của Đảng bộ Tổng công ty, Đại hội III của Đảng bộ Khối và Đại hội XIII của Đảng;Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến tuyên dương, gặp mặt tôn vinh các mô hình hay, cách làm sáng tạo và những điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị và Tổng công ty.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 6/2020. Hiện tại, đã có 02 đơn vị là Đảng bộ Công ty DataPost và Chi bộ Ban Quản lý Chất lượng hoàn thành việc tổ chức Đại hội điểm theo hướng dẫn của Đảng ủy Tổng công ty.