Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Kon Tum: Chỉ đạo khai thác, sử dụng nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngày 24/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3623/UBND-TTHCC về việc khai thác, sử dụng nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Triển khai thực hiện Công văn số 7443/VPCP-KSTT ngày 08/9/2020 của Văn phòng Chính phủ và để bảo đảm sự thống nhất, an toàn trong khai thác, sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia; đồng thời khai thác và sử dụng hiệu quả các dịch vụ công đã được cung cấp tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban ngành thuộc tỉnh; các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan đơn vị và các đơn vị trực thuộc đăng ký tài khoản trên nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia (vào mục Đăng ký trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https//dichvucong.gov.vn) để khai thác sử dụng các hệ thống của Cổng Dịch vụ công quốc gia (Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp…) và các dịch vụ công đã được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong thời gian qua, trong đó có: dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Tiếp tục thông tin, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết và sử dụng các dịch vụ công trên trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum tại địa chỉ https://dichvucong.kontum.gov.vn; thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Đối với việc đăng ký tài khoản thông qua nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia, các cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tự đăng ký và tuyên truyền, hướng dẫn để nhiều người đăng ký tài khoản công dân thông qua nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia theo mức xác minh mức độ trung bình (IAL2) bằng một trong 03 phương thức: Thuê bao di động; Bảo hiểm xã hội; Bưu điện Việt Nam.

Đề nghị Bưu điện tỉnh chủ động tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký tài khoản cấp bởi Bưu điện Việt Nam (PostID); đồng thời, đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng cho các cá nhân đã đăng ký tài khoản theo phương thức PostID được Xác minh mức độ trung bình (IAL2) ngay sau khi đăng ký.

Đề nghị các Doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn tỉnh kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn để các cá nhân đăng ký thông tin thuê bao di động theo chính xác thông tin trên Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân để phục vụ cho việc đăng ký tài khoản công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.