Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quảng Nam: 10 tháng đầu năm 2020, tiếp nhận và trả kết quả 190.630 hồ sơ qua dịch vụ BCCI

Chiều ngày 2/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh.


Quang cảnh hội nghị

Trong thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với Sở Nội vụ, Sở TTTT, Trung tâm HCC và các sở, ngành triển khai thực hiện Đề án đạt nhiều kết quả. Theo đó, tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và trả kết quả qua dịch vụ bưu điện công ích (BCCI) là 386.814 hồ sơ, trong đó năm 2019 đã tiếp nhận và trả kết quả 196.184 hồ sơ; 10 tháng đầu năm 2020 đã tiếp nhận và trả kết quả 190.630 hồ sơ; luân chuyển hồ sơ liên thông 9.609 hồ sơ; tổng số lĩnh vực TTHC được công bố thực hiện qua dịch vụ BCCI 1.996 TTHC. Một số TTHC phát sinh nhiều qua BCCI như cấp Phiếu lý lịch tư pháp 11.595 hồ sơ; Đổi giấy phép lái xe 41.404 hồ sơ;…

Từ năm 2019, Bưu điện tỉnh đã triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Bưu điện tỉnh đã bố trí 20 nhân viên tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (thu hộ lệ phí, trả kết quả, thay thế cán bộ sở, ngành tiếp nhận hồ sơ) và 9 bộ phận một cửa cấp huyện, chuyển một cửa 6 xã qua bưu điện.

Tại hội nghị, Bưu điện tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, địa phương tiếp tục hỗ trợ tuyên truyền việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; đề xuất thực hiện thu hộ phí, lệ phí tại bộ phận một cửa cấp huyện theo Thông báo Kết luận số 23/TB-UBND ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh; mở rộng tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC tại tất cả điểm phục vụ bưu điện; rà soát TTHC phát sinh nhiều, đơn giản chuyển giao bưu điện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo từng giai đoạn, lộ trình theo từng cấp;…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu ghi nhận nỗ lực và những kết quả đạt được của Bưu điện, các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Quyết định 143/QĐ-UBND của UBND tỉnh; các địa phương, sở ban ngành triển khai họp để đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ này; đồng thời đề nghị các ngành chức năng của tỉnh tham mưu nghiên cứu đề xuất, bỏ, chỉnh sửa liên quan đến cải cách hành chính; trong đó có dịch vụ bưu chính công ích.