Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Kon Tum: Mở rộng thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 06/12/2020, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 4512/UBND-TTHCC về chủ trương mở rộng thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Theo đó, thống nhất chủ trương mở rộng thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho nhân viên Bưu điện đối với tất cả các lĩnh vực còn lại của các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (trừ các TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký biến động đất đai và đăng ký giao dịch đảm bảo được phê duyệt tại Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum).

Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh và Bưu Điện tỉnh triển khai công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ nhân viên Bưu Điện về nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC; lập thủ tục ký kết hợp đồng với Bưu Điện tỉnh để thực hiện nhiệm vụ chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho nhân viên Bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Tiến hành đánh giá kết quả thực hiện (sau 06 tháng thí điểm), báo cáo UBND tỉnh, đồng thời nghiên cứu tham mưu tiếp tục mở rộng việc chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại cấp huyện, cấp xã (nếu việc thí điểm đạt hiệu quả).

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu nguồn kinh phí để thực hiện theo quy định.