Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

TP.HCM: Nâng cao tỷ lệ tiếp nhận, trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích

Nhằm tiếp tục khắc phục các hạn chế, nội dung dự báo chưa đạt trong đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và hướng tới thực hiện mục tiêu nâng cao Chỉ số CCHC của TPHCM giai đoạn 2020 - 2025, UBND TPHCM vừa có chỉ đạo một số giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC.


Quầy dịch vụ bưu chính công ích được bố trí tại bộ phận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính
của UBND Quận 2 (nay là TP Thủ Đức)

Theo đó, UBND TP giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện trực tiếp chỉ đạo việc rà soát, kiểm tra các nội dung đã tiếp nhận từ các chỉ đạo của các cơ quan Trung ương và của UBND TP, Chủ tịch UBND TP đối với các nhiệm vụ được phân công, để lập kế hoạch chi tiết (phân công rõ người trực tiếp phụ trách, tiến độ thực hiện, sản phẩm hoàn thành…), trong đó đặc biệt lưu ý đối với các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực khiếu nại, phản ánh, kiến nghị.

Đồng thời, chỉ đạo, phân công, bố trí nguồn lực hợp lý cho tổ chức pháp chế, công chức làm công tác pháp chế nhằm thực hiện đúng, đầy đủ quy định về xây dựng, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các nhiệm vụ, nội dung hoạt động của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo kế hoạch, chỉ đạo của UBND TP.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc công tác tinh giản biên chế theo mục tiêu đã đề ra. Thực hiện đúng quy định về công tác tuyển dụng, tiếp nhận không qua thi tuyển, bổ nhiệm chức vụ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị về thực hiện các quy định của pháp luật cũng như các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị về văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Mặt khác, khẩn trương rà soát việc đáp ứng cơ sở vật chất, đường truyền dữ liệu tại các quận, huyện để triển khai các thủ tục hành chính ngành dọc ra tiếp nhận tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. Thực hiện nghiêm việc trả lời các phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; đảm bảo thực hiện đầy đủ thư xin lỗi đối với các hồ sơ trễ hạn theo các hình thức quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2020 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, UBND TP giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp tham mưu các giải pháp để nâng cao tỷ lệ tiếp nhận, trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Báo chí TP đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chỉ số CCHC, kết quả khảo sát hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.