Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đạ Tẻh: Chuyển giao thủ tục hành chính 5 lĩnh vực cho bưu điện

UBND huyện Đạ Tẻh cho biết đã chuyển giao thủ tục hành chính trong 5 lĩnh vực lại cho Bưu điện huyện thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa huyện.

5 lĩnh vực này gồm Văn hóa - Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Nội vụ và Giáo dục Đào tạo. Toàn bộ các hồ sơ trong 5 lĩnh vực này sẽ được Bưu điện huyện đảm trách và chuyển giao đến địa chỉ người dân khi hồ sơ được giải quyết xong.

Đồng thời, UBND huyện cũng chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát, chuyển giao đối với các thủ tục hành chánh liên thông (từ cấp xã lên cấp huyện, cấp tỉnh và ngược lại) cho Bưu điện huyện thực hiện tại bộ phận một cửa cấp xã.