Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Hướng dẫn Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 09/03/2021, Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành hướng dẫn số 178/HD/ĐUTCT đến các chi đảng bộ trực thuộc về việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Theo đó, Tổng công ty hướng dẫn các đơn vị tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016-2021; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung này trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Tổng công ty. Biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đóng góp tích cực vào hiệu quả sản xuất kinh doanh, các phong trào thi đua của Tổng công ty, của đơn vị.

Việc sơ kết, đánh giá cần bám sát các nội dung, yêu cầu nêu trong Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW, ngày 19/8/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 16-KH/ĐUK, ngày 02/11/2016 của Đảng ủy Khối và các Kế hoạch, Hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Báo cáo kết quả, số liệu thống kê bảo đảm tính thống nhất về phương pháp thống kê, tính chính xác, khách quan, cập nhật. Việc sơ kết, biểu dương, khen thưởng phải được thực hiện nghiêm túc, trang trọng, tiết kiệm, không chạy theo thành tích. Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải thật sự là những tấm gương tiêu biểu, được lựa chọn công khai, dân chủ từ cơ sở.

Chi tiết hướng dẫn 178/HD/ĐUTCT tại đây.