Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Vietnam Post kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai Chiến lược Chuyển đổi số

Ngày 10/03/2021, Tổng công ty Bưu điện Việt nam (Vietnam Post) ban hành Quyết định số 19/QĐ-BĐVN-HĐTV về việc kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai Chiến lược Chuyển đổi số của Tổng công ty.

Theo đó, Ban chỉ đạo triển khai Chiến lược Chuyển đổi số của Tổng công ty được kiện toàn gồm 32 thành viên. Ông Nguyễn Hải Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty là trưởng Ban Chỉ đạo. Ông Chu Quang Hào, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty là Phó Ban chỉ đạo thường trực.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc chỉ đạo toàn diện, nhất quán việc triển khai Chiến lược Chuyển đổi số của Tổng công ty với các nội dung chủ yếu như: Xây dựng chương trình công tác hàng năm, gắn với chương trình công tác năm và nhiệm vụ hàng quý của Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc; Xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai, phân công chỉ đạo và thực hiện các chương trình, đề án, dự án chuyển đổi số, đảm bảo thống nhất, xuyên suốt; Xây dựng cơ chế đặc thù, tổ chức bộ máy cho triển khai chuyển đổi số theo hướng vận dụng linh hoạt các quy định pháp luật liên quan để hỗ trợ tối đ chuyển đổi số, thúc đẩy sáng tạo đổi mới; Chỉ đạo, đánh giá hoạt động của các bộ phận được giao triển khai Chuyển đổi số của Tổng công ty, công tác chuyển đổi số tại các đơn vị, các nhóm triển khai chương trình, đề án, dự án chuyển đổi số và liên quan.