Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bộ Giáo dục & Đào tạo: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính tăng mạnh trong vòng 3 năm

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Bộ Giáo dục và Đào tạo là một trong các Bộ cấp Trung ương tiên phong thực hiện chủ trương này.


Bưu điện tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ xét tuyển Đại học, Cao đẳng

Chủ động rà soát và công bố danh mục thủ tục hành chính

Ngay từ năm 2017, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 2752/QĐ-BGDĐ ngày 16/8/2017 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Bộ GD&ĐT thường xuyên rà soát các quy định, TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền cho phù hợp với phương thức tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ BCCI. Theo đó, trong năm 2020, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành 08 Quyết định công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GDĐT được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Các TTHC này được công khai trên Website của Bộ và Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, niêm yết công khai tại nơi giải quyết TTHC. Trong tất cả các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC và các Quyết định công bố TTHC năm 2020 của Bộ GD-ĐT đều công bố việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ BCCI. Đến nay, đã có 39/60 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của bộ GD& ĐT có phát sinh hồ sơ được tiếp nhận hoặc trả kết quả qua dịch vụ BCCI, chiếm 65%.

100% hồ sơ được trả kết quả qua Bưu điện

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính tại Bộ GD-ĐT đã được mở rộng và tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhận và các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện. Qua 03 năm triển khai, tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vu Bưu điện ngày càng tăng.

Năm 2018, Bộ đã tiếp nhận và giải quyết 20.963 hồ sơ, trong đó sồ hồ sơ giải quyết các TTHC đã triển khai áp dụng lựa chọn thực hiện qua dịch vụ BCCI hoặc/và qua dịch vụ công trực tuyến là 19.924 hồ sơ, đạt 95%.

Trong năm 2019 và 2020, 100% số hồ sơ Bộ tiếp nhận và giải quyết được thực  hiện qua dịch vụ chuyển phát của Bưu điện và qua dịch vụ công trực tuyến. Năm 2019 đạt 21.043 hồ sơ. Năm 2020, Bưu điện đã chuyển trả kết quả của 10.696 hồ sơ, đạt 100% số hồ sơ Bộ GD&ĐT tiếp nhận giải quyết.

Một số lĩnh vực phát sinh sản lượng lớn như thủ tục thuộc lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ (5.657 hồ sơ); Lĩnh vực hợp tác quốc tế (3.475 hồ sơ); Thủ tục thi đua, khen thưởng (997 hồ sơ); Giáo dục Đại học (553 hồ sơ).

“Việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích trong những năm qua đã tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, mang lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực, giúp tổ chức, cá nhân giảm chi phí, thời gian đi lại, giảm áp lực cho bộ phận tiếp nhận và trả kế quả, góp phần đẩy mạnh việc cải cách hành chính tại Bộ GD&ĐT, góp phần xây dựng nền hành chính hành động, phục vụ, chính quyền điện tử. 100% hồ sơ sau khi hoàn thành được chuyển đến các tổ chức, cá nhân, không có trường hợp bị tồn đọng ở các đơn vị thuộc Bộ” – Ông Hoàng Minh Sơn – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT khẳng định.