Hot line   1900 54 54 81

Danh sách các bộ tem phát hành năm 2018

1. Bộ tem: Tem phát hành chung Việt Nam - Ấn Độ

Mã số bộ tem: 1087

Số mẫu: 02

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du, Đỗ Lệnh Tuấn (Việt Nam) và Brahm Prakash (Ấn Độ)

Giá mặt: 3.000 đồng. Bloc: 10.500 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 25/01/2018 - 31/12/2019

 


2. Bộ tem: Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân (1968-2018)

Mã số bộ tem: 1088

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Trần Thế Vinh

Giá mặt: 3.000 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 08/02/2018 - 31/12/2019

3. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm sinh Nguyễn Bính (1918-1966) 

Mã số bộ tem: 1089, 1089B

Số mẫu: 01 + 01 Bloc

Họa sỹ thiết kế: Trần Thế Vinh

Giá mặt: 3.000 đồng. Bloc: 12.000 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 13/02/2018 - 31/12/20194. Bộ tem: Hoa Ban

Mã số bộ tem: 1090

Số mẫu: 02 + 01 Bloc

Họa sỹ thiết kế: Phạm Quang Diệu, Tô Minh Trang

Giá mặt: 3.000 đồng, 8.500 đồng. Bloc: 14.000 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 01/03/2018 - 31/12/2019
5. Bộ tem: Kỷ niệm 50 năm mất Mác-tin Lu-thơ King (1929-1968)

Mã số bộ tem: 1091

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Phạm Trung Hà, Trần Thế Vinh

Giá mặt: 3000 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 04/04/2018 - 31/12/2019

6. Bộ tem: Kỷ niệm 200 năm sinh Các Mác (1818 - 2018)

Mã số bộ tem: 1092

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Phạm Trung Hà

Giá mặt: 3000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 05/5/2018 - 31/12/2019


7. Bộ tem: Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Mã số bộ tem: 1093

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Phạm Trung Hà

Giá mặt: 3000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 31/05/2018 - 31/12/2019


8. Bộ tem: Biển đảo Việt Nam (bộ 1): Sinh vật biển

Mã số bộ tem: 1094

Số mẫu: 04 + 01 blốc

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 3000đ, 3000đ, 3000đ, 10500đ, blốc 12000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 23/6/2018 - 31/12/2019

9. Bộ tem: Thành nhà Hồ - Di sản văn hóa thế giới

Mã số bộ tem: 1095

Số mẫu: 03 + 01 blốc

Họa sỹ thiết kế: Phạm Trung Hà

Giá mặt: 3000đ, 4500đ, 6000đ, blốc 12000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 27/6/2018 - 31/12/2019


10. Bộ tem: Phong cảnh Quảng Ninh (Đình Trà Cổ)

Mã số bộ tem: 1096

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Giá mặt: 3000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 12/7/2018 - 30/6/2020


11. Bộ tem: Động vật Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai)

Mã số bộ tem: 1097

Số mẫu: 04 + 01 blốc

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 3000đ, 3000đ, 6500đ, 10500đ

Giá mặt blốc: 23000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 18/8/2018 - 30/6/2020

12. Bộ tem:Bảo vật quốc gia Việt Nam (bộ 1): Đồ đồng

Mã số bộ tem: 1098

Số mẫu: 04

Họa sỹ thiết kế: Trần Thế Vinh

Giá mặt: 3000đ, 4000đ, 6000đ,8000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 01/10/2018 - 30/6/2020
13. Bộ tem: Kỷ niệm 150 năm mất Nguyễn Trung Trực (1838-1868)

Mã số bộ tem: 1099

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Phạm Quang Diệu

Giá mặt: 3000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 06/10/2018 - 30/6/2020

14. Bộ tem: “Kỷ niệm 100 năm sinh nhà văn Nguyên Hồng (1918-1982)”

Mã số bộ tem: 1100 

Số mẫu: 01 

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang 

Giá mặt: 4000đ 

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 05/11/2018 - 30/06/2020


15. Bộ tem: Tết Kỷ Hợi 

Mã số bộ tem: 1101 

Số mẫu: 02 + 01 tem khối 

Họa sỹ thiết kế: Phạm Hoàng Hải 

Giá mặt: 4000đ, 15000đ, tem khối 76000đ 

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 01/12/2018 - 30/6/2020
16. Bộ tem: Nelson Mandela (1918-2013) 

Mã số bộ tem: 1102 

Số mẫu: 01 

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du 

Giá mặt: 4000đ 

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 05/12/2018 - 30/06/2020Các tin khác