Hot line   1900 54 54 81

Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 07 tháng 5 năm 2018, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tại đây

Các tin khác