Hot line   1900 54 54 81

Thống nhất một số đề xuất của Bưu điện Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Phú Yên

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Thông báo kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế tại buổi làm việc với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) về đề xuất một số nội dung tham gia xây dựng chính quyền điện tỉnh. UBND tỉnh hoan nghênh các đề xuất của Vietnam Post về xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Vietnam Post

Hiện tỉnh Phú Yên đã xây dựng, vận hành ổn định trục liên thông văn bản, phần mềm quản lý văn bản điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến. Đối với đề xuất các giải pháp chính quyền điện tử của Vietnam Post, UBND tỉnh thống nhất cho Vietnam Post tham gia hỗ trợ, tích hợp các thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công trực tuyến cũng như trực tiếp hỗ trợ người dân gửi/nhận thủ tục hành chính điện tử tại Trung tâm phục vụ hành chính công và tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Khi có điều kiện, Vietnam Post có thể xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến theo nguyên tắc vận hành song song với Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh hiện có, đảm bảo được tính kết nối, liên thông, hợp chuẩn, hợp quy, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống hiện có của tỉnh; đồng thời, giao diện Cổng cần có tính tiện lợi, dễ sử dụng, có sự hỗ trợ tối đa từ nhà cung cấp dịch vụ và phù hợp với khả năng ngân sách của tỉnh. Trên cơ sở đó, Vietnam Post khẩn trương hoàn thiện Đề án, trong đó có lộ trình triển khai, mức kinh phí, hình thức thực hiện, các kiến nghị, đề xuất…

Giao Tổ giúp việc về công nghệ thông tin của Văn phòng UBND tỉnh làm đầu mối tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chính quyền điện tử và Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh.

Về giải pháp định danh điện tử - eID, UBND tỉnh đề nghị Vietnam Post trên cơ sở tiếp thu ý kiến các thành viên dự họp để tiếp tục hoàn chỉnh giải pháp, trong đó cần tập trung làm rõ việc triển khai giải pháp theo hướng tích hợp hay xây dựng mới; kinh phí, tiến độ, lộ trình thực hiện từ tỉnh đến cơ sở, khả năng triển khai trong khi trên thực tế các bộ, ngành Trung ương vẫn chưa hoàn thiện cơ sở dữ liệu công dân điện tử; việc ứng phó khi xảy ra sự cố, thiên tai…; gửi UBND tỉnh để xem xét.

Thống nhất với đề xuất về giải pháp triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu, bao gồm cơ sở dữ liệu an sinh xã hội, UBND tỉnh đề nghị Vietnam Post có phương án chi tiết, trong đó nêu rõ tiến độ thực hiện, nội dung phối hợp, kết quả dự kiến; công tác thu thập, xử lý, lưu trữ dữ liệu…, nhất là việc bảo mật, an toàn dữ liệu, đảm bảo kết nối, liên thông, tích hợp và chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành Trung ương và địa phương. UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm đầu mối thực hiện nội dung này.

UBND tỉnh cũng đề nghị Vietnam Post nghiên cứu công nghệ dữ liệu lớn để đề xuất cho tỉnh vận dụng trong xây dựng các báo cáo số liệu tổng hợp tự động, nhất là báo cáo kinh tế - xã hội, nhằm đảm bảo tính khách quan, chính xác về mặt số liệu.

Các tin khác