Hot line   1900 54 54 81

Hướng dẫn tổ chức hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và 20 năm “Ngày dân vận của cả nước”

Ngày 01/08/2019, Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành văn bản hướng dẫn số 365-HD/BDVĐUK về tổ chức hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2019) và 20 năm “Ngày dân vận của cả nước” (15/10/1999 – 15/10/2019).

Mục đích việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm ôn lại và phát huy truyền thống vẻ vang 89 năm công tác Dân vận của Đảng; tiếp tục khẳng định, làm sâu sắc thêm giá trị to lớn của tác phẩm “Dân vận” trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; nâng cao hiệu quả việc thực hành công tác dân vận, đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đưa “Dân vận khéo”.

Thông qua các hoạt động để tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể, của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động về tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các quan điểm, nội dung, phương thức tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận theo Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XI) và Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đảng ủy Khối cũng yêu cầu hoạt động phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương , của Đảng ủy Khối về công tác dân vận.

Theo đó, các Đảng ủy trực thuộc tăng cường tuyên truyền về truyền thống công tác dân vận của Đảng (theo đề cương tuyên truyền); tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; triển khai thực hiện kế hoạch 61-KH/ĐUK về triển khai Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dan vận khéo” gian đoạn 2019-2020. Tổ chức sinh hoạt chính trị, nghiên cứu, học tập tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các quan điểm, nội dung, phương thức tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới… Bên cạnh đó, lựa chọn các cá nhân tiêu biểu trong công tác dân vận của Đảng để đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” theo Quyết định số 205-QĐ/BDVTW ngày 20/9/2017 của Ban Dân vận Trung ương. 

Đề cương tuyên truyền tại đây.

Các tin khác