Hot line   1900 54 54 81

Sao gửi các Quyết định về việc phát hành bộ tem bưu chính “Trang phục dân tộc” và “Cá sông Mê Kông”

Ngày 31/7/2019, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3270/BĐVN-TBC về việc sao gửi các Quyết định số 1054 /QĐ-BTTTT ngày 09/7/2019 về việc phát hành bộ tem bưu chính “Trang phục dân tộc” và Quyết định số 1158/QĐ-BTTTT ngày 30/7/2019 về việc phát hành bộ tem bưu chính “Cá sông Mê Kông” của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Văn bản số 3063/BĐVN-TBC tại đây.

- Quyết định số 1054/QĐ-BTTTT tại đây.

- Quyết định số 1158/QĐ-BTTTT tại đây.

Các tin khác