Hot line   1900 54 54 81

Bài dự thi “Dân vận khéo”: Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam - Tình nguyện vì sự phát triển của doanh nghiệp

Nhận định về công tác dân vận, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đúc kết: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Bác chỉ rõ: “Dân vận là vận động tất cả các lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân để thực hiện những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và đoàn thể đã giao cho”.


Đoàn viên thanh niên ra quân dọn dẹp vệ sinh, cải tạo tại Bưu điện - Văn hóa xã

Ý nghĩa lời dạy của Bác có thể hiểu là: Dân vận là vận động hết thảy mọi lực lượng, mọi tầng lớp nhân dân và mỗi người dân để thực hiện và làm nên sự nghiệp cách mạng của toàn dân mà ngày nay là lý tưởng phấn đấu cho mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Theo đó, dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta, là điều kiện đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của Đảng, của cả hệ thống chính trị mà trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội có vị trí quan trọng. 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với tư cách là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam, thành viên của hệ thống chính trị có nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp đông đảo thanh niên phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc, vì tương lai của thế hệ trẻ. Đoàn Thanh niên đang nắm trong tổ chức của mình một lực lượng quần chúng hết sức to lớn và đặc biệt vì: “Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực…” Từ đó có thể khẳng định, thanh niên là một bộ phận to lớn, quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác vận động thanh niên là một bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng. 

Đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, là mô hình đoàn tương đương cấp huyện được thành lập từ tháng 7/2013 đến nay với 1677 đoàn viên sinh hoạt tại 6 cơ sở Đoàn trực thuộc nhưng có quan hệ mật thiết với tổ chức đoàn của 63 tổ chức đoàn các Bưu điện tỉnh, thành phố trên cả nước. Đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam luôn dành được sự quan tâm đặc biệt cũng như có những chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên nói chung và công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ nói riêng. Nhận thức rõ vai trò, vị trí của mình, những năm qua, với sự chăm lo, lãnh đạo, dìu dắt của Đảng, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã nỗ lực phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác dân vận, thể hiện trước hết qua công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; tuyên truyền, vận động, phát huy hiệu quả tinh thần tình nguyện, tính tích cực, năng động, sáng tạo, xung kích của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội.      

Công tác dân vận của đoàn được thể hiện rõ nét trong các hoạt động mang màu sắc riêng của tuổi trẻ như hoạt động tình nguyện, về nguồn, các hội thảo, hội nghị học tập nghị quyết như Đoàn Thanh niên Tổng công ty đã chủ động đề xuất cấp ủy, tổ chức Đảng và chuyên môn tổ chức gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thế hệ trẻ. Đơn cử như việc Đoàn Tổng công ty tham mưu tổ chức Hội thảo gặp mặt Bí thư Đoàn 63 Bưu điện tỉnh thành phố trên toàn quốc, qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như giải đáp mọi thắc mắc của đoàn viên thanh niên trong mọi mặt công tác do đích thân đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty thực hiện đã kịp thời ổn định tâm lý lao động trẻ trên toàn mạng lưới; Tham mưu xây dựng chuyên trang Đoàn thanh niên cũng như các chuyên mục; Tham mưu, đề xuất thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên, … Một trong những hoạt động dân vận đặc trưng của Đoàn là công tác tình nguyện: các hoạt động về nguồn nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), chương trình tình nguyện mùa đông hàng năm, chương trình hiến máu tình nguyện, Đoàn thanh niên Tổng công ty còn chủ động, tích cực tham gia giải quyết những vấn đề đột xuất, cần sự vào cuộc nhanh chóng của tuổi trẻ như các hoạt động ủng hộ bà con vùng lũ lụt, thiên tai...; Bên cạnh đó, Đoàn Tổng công ty cũng tham mưu tổ chức nhiều chương trình hoạt động lớn trong công tác dân vận được Đoàn Tổng công ty thực hiện hiệu quả như “tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam vì biển đảo quê hương” “tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam với phong trào 5s”; tham gia xây dựng các đề án lớn như đề án “Cổng thông tin điện tử về Liệt sỹ, mộ Liệt sỹ, nghĩa trang Liệt sỹ”, xây dựng đề án “Bản đồ số Việt Nam” trong dự án itrithuc giai đoạn 2...tạo nên các phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên toàn mạng lưới từ đó phát hiện, nhân rộng, tôn vinh những tấm gương thi đua yêu nước, người tốt việc tốt như Bưu tá tận tụy, giao dịch viên giỏi, gương Bí thư Đoàn sáng tạo trong đổi mới và đi đầu trong sản xuất kinh doanh... đã có những kết quả nhất định

Ngoài ra, công tác dân vận còn được Đoàn thanh niên Tổng công ty thực hiện tốt trong công tác thu hút, tập hợp thanh niên trong sinh hoạt chi đoàn. Đoàn Tổng công ty hàng năm đều xây dựng định hướng sinh hoạt Chi đoàn, theo đó, chủ đề, chủ điểm từng tháng được Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty định hướng triển khai đồng thời lồng ghép việc phổ biến các chủ trương chính sách mới của Đảng, nhà nước, của Đoàn thanh niên các cấp và các nội dung công tác chuyên môn trong đoàn viên thanh niên, Thực hiện đều đặn công tác giám sát việc sinh hoạt chi đoàn trong các cơ sở Đoàn trực thuộc. Cùng với đó, Đoàn Thanh niên Tổng công ty thực hiện công tác Nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn các cấp và đoàn viên thanh niên, thực hiện đúng quy định về nề nếp và nguyên tắc sinh hoạt chi đoàn; Đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt Chi đoàn đảm bảo thiết thực và phù hợp. Với đặc thù của Đoàn Tổng công ty tập trung lực lượng đoàn viên thanh niên đa dạng từ cấp quản lý, văn phòng đến các tổ đội sản xuất, các phòng giao dịch, đội ngũ khai thác, Bưu tá làm việc ngoài đường nên việc duy trì sinh hoạt chi đoàn tại Tổng công ty phải đảm bảo linh hoạt và thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức nhằm bám sát vào từng đối tượng đoàn viên.


Nhắn tin tri ân liệt sĩ tại buổi sinh hoạt chi đoàn

 Để tiếp tục nâng cao vai trò, khẳng định trách nhiệm của Đoàn trong công tác dân vận, trong thời gian tới Các cấp bộ Đoàn cần tập trung vào một số giải pháp như sau: tiếp tục quan tâm lãnh chỉ đạo, quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ những quan điểm, tư tưởng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa theo tinh thần Nghị quyết 25. Đảng phải thực sự xem xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả mối quan hệ phối hợp hoạt động của Đoàn thanh niên với tổ chức Công đoàn, các đơn vị. Bên cạnh đó các cấp bộ Đoàn phải tự đổi mới mình, tự làm mới mình để thật sự hấp dẫn, lôi cuốn thanh niên trên cơ sở: Đa dạng, linh hoạt hình thức tập hợp thanh niên; sáng tạo cách thức tổ chức phong trào thanh niên; Chú trọng việc xây dựng nhân rộng mô hình, điển hình “dân vận khéo”, rèn luyện đội ngũ cán bộ đoàn đủ tâm, sức, trí tuệ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của phong trào thanh niên nói riêng và công tác dân vận nói chung; Tập trung cũng cố, phát triển đội ngũ cốt cán, nòng cốt trong lực lượng thanh niên. Công tác dân vận trong Công tác đoàn vừa là trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, vừa là điều kiện để đoàn viên thanh niên phát huy khả năng của mình, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia giải quyết các vấn đề xã hội. Từ đó, hình ảnh của tổ chức Đoàn trong góc nhìn của xã hội, các cấp ủy Đảng, Đoàn cấp trên được nâng cao hơn; phương thức tập hợp thanh niên của Đoàn cũng tốt hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế của Tổng công ty.

Các tin khác