Hot line   1900 54 54 81

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều quy định về hoạt động Bưu điện - Văn hóa xã

Ngày 20/10/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02 tháng 8 năm 2013 quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã.


Theo đó, nhân viên làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã được xem xét ký hợp đồng, hưởng thù lao và các chế độ khác theo thỏa thuận với doanh nghiệp được giao quản lý hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.”.

Thông tư cũng quy định, các điểm Bưu điện - Văn hóa xã cung ứng các dịch vụ bưu chính sau: Dịch vụ thư cơ bản, có địa chỉ nhận, có khối lượng đơn chiếc đến 02 kg và dịch vụ phát hành báo chí công ích theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Các dịch vụ bưu chính khác theo yêu cầu của Nhà nước.”. Ngoài ra, việc luân chuyển sách giữa điểm Bưu điện - Văn hóa xã với các bên liên quan được thực hiện tối thiểu 6 tháng một lần.

Thông tư này cũng bãi bỏ một số điểm, khoản của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT gồm: điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 3; điểm b khoản 2 Điều 13; khoản 1 Điều 14; khoản 3 Điều 15.

Thông tư số 11/2019/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Các tin khác