Hot line   1900 54 54 81

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ

Thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư và Công văn số 2010-CV/ĐUK ngày 18/10/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, ngày 12/11/2019, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành Kế hoạch triển khai số 750-KH/ĐUTCT về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

Theo đó, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc và người đứng đầu các đơn vị để nâng cao nhận thức, thúc đẩy xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong Tổng công ty. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp về quan hệ lao động. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về quan hệ lao động. Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động tại Tổng công ty. Thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể. Giải quyết tốt tranh chấp lao động và các nội dung liên quan đến mối quan hệ lao động.

Đảng ủy Tổng công ty chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, Công đoàn Tổng công ty thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) đến cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội,cán bộ, đảng viên, người lao động thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, các kênh truyền thông nội bộ, cổng thông tin điện tử của Tổng công ty, của đơn vị.

2. Các chi đảng bộ trực thuộc, Công đoàn Tổng công ty căn cứ tình hình thực tế, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đề ra các giải pháp thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

3. Tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, nâng cao hiệu quả quản lý của đơn vị đối với quan hệ lao động. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định về quan hệ lao động, cơ chế đối thoại, thương lượng, quy trình thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tại Tổng công ty và các đơn vị.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về lao động. Đổi mới  nội dung và phương thức kiểm tra để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, giảm thiểu các tranh chấp, xung đột, tạo môi trường thuận lợi cho xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

5. Lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn Tổng công ty nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động. Đổi mới hoạt động của các cấp công đoàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; làm tốt chức năng đại diện công đoàn trong đối thoại, thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng công ty cũng yêu cầu các Ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy chủ động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và giám sát kết quả thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư. Chú trọng phát huy các phương tiện truyền thông để định hướng, vận động, tập hợp người lao động, sử dụng lao động trong quan hệ lao động; kịp thời ngăn chặn, phản bác các thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng xấu tới quan hệ lao động và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổng hợp kết quả triển khai Chỉ thị 37-CT/TW tại Đảng bộ Tổng công ty báo cáo Đảng ủy Khối theo quy định.

Các tin khác