Hot line   1900 54 54 81

Thế lệ Cuộc vận động “Doanh nghiệp, Doanh nhân góp ý kiến hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển kinh tế”

Ngày 27/8/2019, Ban Kinh tế Trung ương đã ban hành Thể lệ Cuộc vận động “Doanh nghiệp, Doanh nhân góp ý kiến hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển kinh tế” (Quyết định số 1128/QĐ-BKTTW).

Xem chi tiết Thể lệ Cuộc vận động tại đây.

Các tin khác