Hot line   1900 54 54 81

Triển khai thực hiện các kết luận của Ban Bí thư về công tác khoa giáo

Ngày 14/11, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có văn bản số 937-CV-BTGĐUK về việc triển khai thực hiện các kết luận của Ban Bí thư về công tác khoa giáo.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai 4 kết luận của Ban Bí thư tới cán bộ đảng viên, người lao động; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện kết luận cùng với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị có liên quan; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kết luận. Cụ thể:

1. Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 11/CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập:

2. Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

3. Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

4. Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Xem các kết luận tại đây.

Các tin khác