Hot line   1900 54 54 81

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa ban hành công văn số 1031-HD/BTGĐUK ngày 24/4/2020 hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng ủy Khối và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, nhằm giúp các cấp ủy định hướng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cỗ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng ủy Khối và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nội dung các chương trình văn hóa, nghệ thuật phải thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới của Tổ quốc; phản ánh sinh động những thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước và thi đua lao động, sản xuất của doanh nghiệp, đơn vị.

Các chương trình văn hóa, nghệ thuật gắn với các đợt tuyên truyền theo Kế hoạch số 95-KH/ĐUK ngày 12/3/2020 của Đảng ủy Khối và được thực hiện thành 4 đợt.. Đợt 1 từ tháng 1/2020 đến 30/5/2020. Đợt 2 từ tháng 6/2020 đến 30/9/2020 trước Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng bộ Khối. Đợt 3 trong thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, Đợt 4 từ sau Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng bộ Khối đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quy mô, hình thức tổ chức các hoạt động đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; phù hợp với điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp, đơn vị.

Tại Đảng bộ Tổng công ty, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng công ty đang xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 và tham gia các hoạt động do Đảng ủy Khối tổ chức đảm bảo trang trọng và tiết kiệm.

Chi tiết văn bản hướng dẫn số 1031-HD/BTGĐUK xem tại đây.

Các tin khác