Hot line   1900 54 54 81

Trung tâm công nghệ thông tin của Bưu điện Việt Nam là Cụm trưởng trong Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa có văn bản công nhận Cụm trưởng của Cụm thành viên Mạng lưới ứng cứu sự cố số 11 là Trung tâm công nghệ thông tin - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Cụm trưởng có trách nhiệm giao nhiệm vụ cụ thể cho 01 Lãnh đạo đơn vị và 01 cán bộ đầu mối chủ trì tổ chức hoạt động của Cụm.

Cụm trưởng có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức hoạt động của Cụm trong năm. Đồng thời là đầu mối phối hợp với Ban điều hành mạng lưới; Cơ quan điều phối quốc gia - Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm VNCERT/CC) tổ chức các hoạt động của Mạng lưới ứng cứu sự cố quốc gia trên địa bàn Cụm.

Các thành viên trong Cụm cùng có trách nhiệm xây dựng các hoạt động, tổ chức của Cụm và tổ chức các hoạt động tại đơn vị theo định hướng chung của Cụm và Ban Điều hành mạng lưới. Bên cạnh đó, các thành viên cũng thường xuyên chia sẻ thông tin với các thành viên mạng lưới trong Cụm, sẵn sàng phối hợp hỗ trọ các thành viên vùng lân cận ứng phó sự cố an toàn thông tin.

Các tin khác