Hot line   1900 54 54 81

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

Ngày 24/8/2020, Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 47/CV/ĐUTCT hướng dẫn các chi đảng bộ trực thuộc thực hiện Thông báo số 160-TB/TW của Bộ Chính trị ngày 15/01/2020 về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

Theo đó, Đảng ủy Tổng công ty đề nghị các chi, đảng ủy trực thuộc tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt đầy đủ Thông báo Kết luận số 160-TB/TW đến toàn bộ cán bộ đảng viên, người lao động trong đơn vị. Vận động cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quy chế, quy định của Tổng công ty, của đơn vị tạo sự đồng thuận của người lao động, phát huy quyền làm chủ gắn với kỷ cương, kỷ luật. Quán triệt, nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng yêu cầu Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty phát huy đầy đủ vai trò đại diện của các tổ chức chính trị - xã hội đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của toàn hội viên và người lao động; nắm chắc tình hình đoàn viên, hội viên của từng tổ chức, tình hình người lao động, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên, người lao động đối với Tổng công ty và đơn vị. Chủ động phối hợp với lãnh đạo Tổng công ty, tiếp thu ý kiến đóng góp của người lao động trong việc xây dựng và thực hiện quy định, quy chế, nội quy nơi làm việc. Phối hợp kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết chủ trương, quy định của Đảng về công tác dân vận; giải quyết kịp thời, dứt điểm, hiệu quả những khiếu kiện, khiếu nại tại đơn vị.

Xem chi tiết nội dung các văn bản tại đây: Công văn số 47-CV/ĐUTCT; Thông báo Kết luận số 160-TB/TW.

Các tin khác