Hot line   1900 54 54 81

Dịch vụ EMS thỏa thuận


none

Là dịch vụ có giá cước kinh tế với chỉ tiêu thời gian toàn trình cộng thêm 02 ngày so với dịch vụ EMS thông thường

Phạm vi áp dụng

Dịch vụ EMS thỏa thuận áp dụng với bưu gửi chuyển phát cận vùng và cách vùng, không áp dụng với bưu gửi chuyển phát nội vùng, nội tỉnh.

Kích thước khối lượng

1. Quy định về kích thước:
Kích thước chiều dài x chiều rộng x chiều cao của 01 bưu gửi EMS thỏa thuận: Tối đa 180 x 52 x 52 cm.
2. Quy định về khối lượng:
2.1. Quy định về khối lượng bưu gửi đơn lẻ:
- Khối lượng bưu gửi EMS thỏa thuận: Tối đa 31,5kg/bưu gửi (không quy định khối lượng tối thiểu)
- Đối với bưu gửi là hàng nguyên khối không thể tách rời, được nhận gửi tối đa đến 50kg, nhưng phải đảm bảo giới hạn về kích thước theo quy định.
2.2. Quy định về khối lượng bưu gửi theo lô:
- Số lượng bưu gửi tối thiểu trên 01 lô: 02 bưu gửi
- Khối lượng mỗi bưu gửi trong lô:
+ Khối lượng tối thiểu: 02kg/bưu gửi
+ Khối lượng tối đa: 31,5kg/bưu gửi. Đối với bưu gửi là hàng nguyên khối không thể tách rời, được nhận gửi tối đa đến 50kg, nhưng phải đảm bảo giới hạn về kích thước theo quy định.
- Giới hạn tối đa khối lượng lô hàng: 500kg/lô. 

Chỉ tiêu thời gian

Cụ thể tại Bảng Chỉ tiêu thời gian toàn trình đính kèm

Dịch vụ cộng thêm

Bưu gửi EMS thỏa thuận được áp dụng các dịch vụ cộng thêm như với bưu gửi EMS trong nước.
Trường hợp nhận gửi theo lô, dịch vụ cộng thêm được áp dụng đối với cả lô hàng.