Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Triển khai lịch đóng chuyến thư bay quốc tế mùa hè năm 2013
Serial number 675/BÐVN-DVBC
Date issued 29/03/2013
Organization issued Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam
Signer Tổng Giám đốc Bưu Điện Việt Nam
Effected date 29/03/2013
Nội dung

Cv 675/BĐVN-DVBC

 

Lịch đóng chuyến thư bay quốc tế (mùa hè 2013) của Trung tâm khai thác vận chuyển - BĐTP. Hồ Chí Minh

 

Lịch đóng chuyến thư bay quốc tế (mùa hè 2013) của Trung tâm khai thác vận chuyển - BĐTP. Hà Nội