Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Thông tư 06/2013/TT-BTTTT
Serial number 927/BTTTT-UDCNTT
Date issued 29/03/2013
Organization issued Bộ Thông tin và Truyền thông
Signer Thứ trưởng - Nguyễn Minh Hồng
Effected date 29/03/2013
Nội dung

Download tại đây