Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Vận động, quyên góp ủng hộ cho chiến dịch "Kết nối Biển Đông"
Serial number 374/CÐBC-TÐTT
Date issued 19/09/2013
Organization issued Công đoàn Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam
Signer Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam
Effected date 19/09/2013
Nội dung Chi tiết văn bản số 374/CĐBC-TĐTT