Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Sao gửi Nghị định số 145/2013/NĐ-CP
Serial number 3410/BTTTT-TCCB
Date issued 18/11/2013
Organization issued Bộ Thông tin và Truyền thông
Signer Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bùi Như Yên
Effected date 18/11/2013
Nội dung Xem chi tiết văn bản số 3410/BTTTT-TCCB