Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Quyết định ban hành giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập
Serial number 60/QÐ-BÐVN
Date issued 22/01/2014
Organization issued Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
Signer Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Effected date 15/02/2014
Nội dung Quyết định ban hành giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập