Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Quyết định ban hành giá cước dịch vụ Bưu chính ủy thác trong nước.
Serial number 71/QÐ-BÐVN
Date issued 25/01/2014
Organization issued Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Signer Nguyễn Quốc Vinh
Effected date 15/02/2014
Nội dung Quyết định ban hành giá cước dịch vụ Bưu chính ủy thác trong nước.