Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Serial number 45/2016/QĐ-TTg
Date issued 19/10/2016
Organization issued Thủ tướng Chính phủ
Signer Nguyễn Xuân Phúc- Thủ tướng Chính phủ
Effected date 16/12/2016
Nội dung

Quyết định 45/2016/QĐ-TTg tại đây.45/2016/QĐ-TTg
45/2016/QĐ-TTg
45/2016/QĐ-TTg