Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Về việc điều chỉnh Mã bưu chính quốc gia
Serial number 854/QĐ-BTTTT
Date issued 04/06/2018
Organization issued Bộ Thông tin và Truyền thông
Signer Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Effected date 04/06/2018
Nội dung

- Quyết định 854/QĐ-BTTTT tại đây.

- Phụ lục điều chỉnh mã bưu chính quốc gia tại đây.