Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Tập huấn công tác tuyên giáo 2019
Serial number 78/CĐTCTBĐ
Date issued 16/03/2019
Organization issued Công đoàn TCT
Signer Trần Đức Thích- Chủ tịch Công đoàn TCT
Effected date 16/03/2019
Nội dung

Xem văn bản chi tiết tại đây