Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, ngày truyền thống ngành Bưu điện, ngày thành lập Công đoàn TT&TT Việt Nam
Serial number 248/CĐTCTBĐ-TĐTT
Date issued 10/06/2019
Organization issued Công đoàn Tỏng công ty
Signer Trần Minh Quang
Effected date 10/06/2019
Nội dung

Xem văn bản tại đây/LinkClick.aspx?fileticket=jIj7tIHoLbw%3d&portalid=0&language=vi-VN