Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name V/v thưởng tiền cho các cá nhân đạt giải tuần 03 (từ 15/7/201- - 20/7/2019) cuộc thi Tìm hiểu nghị quyết Đại hội, hoạt động Công đoàn và Văn hpas DNBĐ Việt Nam năm 2019
Serial number 313/QĐKT-CĐTCTBĐ
Date issued 30/07/2019
Organization issued Công đoàn TCT
Signer Trần Đức Thích
Effected date 30/07/2019
Nội dung

Xem VB tại đây/Portals/0/Congdoan/313 QĐ Thưởng tiền Tuần 03 - Cá nhân QĐKT-CĐTCTBĐ.pdf?ver=2019-08-02-091409-993