Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Serial number 05-CT/TW
Date issued 15/05/2016
Organization issued Bộ Chính trị
Signer Nguyễn Phú Trọng
Effected date
Nội dung

Xem văn bản tại đây.