Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thông tin tài chính doanh nghiệp

none

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 29/6/2017, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 2638/BĐVN-VP gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch đầu tư về việc công bố thông tin...

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016

Ngày 29/6/2017, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 2638/BĐVN-VP gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch đầu tư về việc công bố thông tin...