Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thí điểm bố trí nhân viên Bưu điện tại bộ phận “một cửa” của UBND cấp xã thuộc UBND thành phố Thủ Dầu Một

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề án thí điểm bố trí nhân viên Bưu điện tại bộ phận một cửa của UBND cấp xã thuộc UBND thành phố Thủ Dầu Một để thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) các cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.

Theo đó, mục tiêu của đề án là nâng cao chất lượng phục vụ các cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận tiện cho các cá nhân, tổ chức trong việc giao dịch với cơ quan giải quyết TTHC khi thực hiện các thủ tục từ cấp xã đến cấp tỉnh tại UBND cấp xã, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Đề án thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ tháng 11-2018 đến tháng 6-2019: Bố trí nhân viên Bưu điện tại bộ phận một cửa của 5 UBND phường thuộc UBND thành phố Thủ Dầu Một là phường Phú Hòa, Phú Lợi, Phú Mỹ, Phú Thọ, Định Hòa để tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC các cấp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thực hiện theo Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 20-6-2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua Bưu điện giai đoạn 2017-2020. Giai đoạn 2, từ tháng 6-2019: Sơ kết đánh giá kết quả triển khai giai đoạn 1, khắc phục tồn tại (nếu có), phát huy các nhân tố tích cực để triển khai đồng loạt việc bố trí nhân viên bưu điện tại bộ phận một cửa của tất cả các UBND phường thuộc UBND thành phố Thủ Dầu Một để thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC các cấp.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ban, ngành, Văn phòng UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Bưu điện tỉnh, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Cổng thông tin điện tử tỉnh thực hiện đề án này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.