Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng các chức danh lao động

BƯU ĐIỆN TỈNH VĨNH LONG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

none

I. Vị trí tuyển dụng:

1. Chuyên viên Kế toán

* Số lượng tuyển dụng: 02 người

* Mô tả công việc:

- Thực hiện phần hành kế toán được giao

- Phổ biến, hướng dẫn các cá nhân/đơn vị có liên quan thực hiện đúng các quy trình, nghiệp vụ kế toán phần hành được giao

- Tham gia hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ đối với các đơn vị trực thuộc theo sự phân công

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị/ người quản lý trực tiếp

* Yêu cầu riêng về vị trí tuyển dụng

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành ngành Tài chính/ Kế toán/Kiểm toán, Ưu tiên tốt nghiệp hệ chính quy. 

- Nắm vững các qui định có liên quan đến công việc

- Nắm vững về chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán đối với doanh nghiệp

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán.

- Độ tuổi dưới 35

2. Chuyên viên Kế hoạch - Kinh doanh

* Số lượng tuyển dụng: 02 người

* Mô tả công việc:

- Nghiên cứu, xây dựng, triển khai áp dụng các quy định, chính sách về công tác kế hoạch và phát triển kinh doanh.

- Hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch được giao.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, tình hình kinh doanh tại các đơn vị

- Tìm kiếm, phát triển khách hàng; Nghiên cứu, phát triển dịch vụ.

- Xúc tiến các hoạt động bán hàng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của người quản lý trực tiếp.

* Yêu cầu riêng về vị trí tuyển dụng

- Tốt nghiệp đại học trở lên; chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Marketing. Ưu tiên tốt nghiệp hệ chính quy.

- Có các kỹ năng: giao tiếp tốt; làm việc nhóm; đàm phán.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng.

- Độ tuổi dưới 30

3. Chuyên viên Đầu tư Xây dựng cơ bản

* Số lượng tuyển dụng: 01 người

* Mô tả công việc:

- Xây dựng kế hoạch hàng năm về sửa chữa, đầu tư XDCB toàn Bưu điện tỉnh, trình phê duyệt

- Triển khai thực hiện kế hoạch sửa chữa, đầu tư hàng năm

- Thực hiện công việc kết thúc dự án

- Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các định mức sử dụng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản theo thực tiễn tại địa phương liên quan đến các chương trình, dự án đầu tư

- Thực hiện thẩm định các thủ tục đầu tư

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của người quản lý trực tiếp.

* Yêu cầu riêng về vị trí tuyển dụng

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế (kế toán, quản trị kinh doanh), kỹ thuật (điện, điện tử, cơ khí…) hoặc chuyên ngành xây dựng, kiến trúc.

- Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực đầu tư – xây dựng cơ bản.

- Hiểu rõ quy định của Nhà nước, của Tổng công ty có liên quan đến công việc

- Hiểu rõ tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của Bưu điện tỉnh và Tổng công ty.

- Hiểu rõ hệ thống bộ máy quản lý đầu tư, phân cấp đầu tư trong toàn Tổng công ty

- Nắm được các dịch vụ thuộc phạm vi của Bưu điện tỉnh

- Độ tuổi dưới 35

4. Chuyên viên Nghiệp vụ Bưu chính

* Số lượng tuyển dụng: 01 người

* Mô tả công việc:

- Quản lý nghiệp vụ các dịch vụ được phân công

- Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực nghiệp vụ được phân công.

- Thực hiện các báo cáo thống kê định kỳ hoặc đột xuất theo chế độ báo cáo của BĐT và Tổng công ty.

- Nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi các qui định quản lý nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

* Yêu cầu riêng về vị trí tuyển dụng

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: quản trị kinh doanh bưu chính viễn thông; kinh tế bưu chính viễn thông. Nêu tốt nghiệp các chuyên ngành khác phải qua đào tạo, bồi dưỡng hoặc có thời gian làm việc thực tế trong lĩnh vực trên ít nhất 06 tháng.

Nắm vững các dịch vụ và cấu trúc mạng khai thác dịch vụ bưu chính trong toàn Tổng công ty nói chung và đơn vị nói riêng.

Làm thành thạo các báo cáo, thống kê theo qui định.

- Độ tuổi dưới 35

5. Chuyên viên quản lý chất lượng

* Số lượng tuyển dụng: 02 người

* Mô tả công việc:

- Quản lý chất lượng các dịch vụ

- Quản lý đội ngũ Quản lý chất lượng cấp dưới trực thuộc

- Trực tiếp tham gia kiểm soát các nội dung theo chuyên đề, kế hoạch

- Phối họp, hỗ trợ các đơn vị trong việc xử lý các khiếu nại của khách hàng.

- Thực hiện các báo cáo thống kê định kỳ hoặc đột xuất theo chế độ báo cáo của BĐT/TP và Tổng công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

* Yêu cầu riêng về vị trí tuyển dụng

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành kinh tế bưu chính viễn thông; quản trị kinh doanh bưu chính viễn thông. Nêu tốt nghiệp các chuyên ngành khác phải qua đào tạo, bồi dưỡng hoặc có thời gian làm việc thực tế trong lĩnh vực trên ít nhất 06 tháng.

-   Nắm vững các dịch vụ và cấu trúc mạng khai thác dịch vụ bưu chính trong toàn Tổng công ty nói chung và đơn vị nói riêng.

Nắm vững các qui định về quản lý chất lượng dịch vụ do TCT ban hành.

Nắm vững các phần mềm ứng dụng trong cung cấp, khai thác dịch vụ bưu chính và các phần mềm phục vụ công tác kiểm tra chất lượng

-   Làm thành thạo các báo cáo, thống kê theo qui định.

Nắm vững quy định, quy trình dịch vụ

- Độ tuổi dưới 35

6. Chuyên viên lao động tiền lương

* Số lượng tuyển dụng: 01 người

* Mô tả công việc:

- Thực hiện công tác tổ chức lao động

- Thực hiện công tác tiền lương và chế độ, chính sách cho người lao động

- Xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy chế, chính sách quản lý lao động, tiền lương của đơn vị.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của người quản lý trực tiếp.

* Yêu cầu riêng về vị trí tuyển dụng

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành quản trị nhân lực, kinh tế lao động. Nếu tốt nghiệp các chuyên ngành khác phải qua đào tạo, bồi dưỡng hoặc có thời gian làm việc thực tế trong lĩnh vực trên ít nhất 06 tháng.

-   Hiểu rõ các quy định của Nhà nước, Tổng công ty và Bưu điện tỉnh/thành phố liên quan đến lao động, tiền lương và các chế độ chính sách của người lao động.

Nắm được mô hình tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ của các phòng chức năng Bưu điện tỉnh và các đơn vị trực thuộc.

-   Hiểu rõ tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của Tổng công ty và Bưu điện tỉnh.

Nắm được tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Bưu điện tỉnh.

Hiểu rõ các nội quy, quy chế của Tổng công ty và Bưu điện tỉnh.

- Độ tuổi dưới 35

7. Chuyên viên đào tạo, bảo hộ lao động

* Số lượng tuyển dụng: 01 người

* Mô tả công việc:

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo

- Tổ chức theo dõi, đánh giá kết quả ứng dụng kiến thức, kỹ năng vào công việc sau khi cán bộ, công nhân viên được đào tạo

- Xây dựng, sửa đổi các chính sách, quy định về đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Bưu điện tỉnh. Nghiên cứu, đề xuất đổi mới công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Bưu điện tỉnh

- Xây dựng kế hoạch hàng năm về công tác bảo hộ lao động, an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nỗ

- Tồ chức thực hiện, theo dõi, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện kế hoạch đã được duyệt.

- Nghiên cứu, xây dựng, sửa đỗi các chính sách, quy định về bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nỗ của đơn vị.

- Thực hiện các báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của người quản lý trực tiếp.

* Yêu cầu riêng về vị trí tuyển dụng

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành quản trị nhân lực, kinh tế lao động, bảo hộ lao động. Nêu tốt nghiệp các chuyên ngành khác phải qua đào tạo, bồi dưỡng hoặc có thời gian làm việc thực tế trong lĩnh vực trên ít nhất 06 tháng.

-   Hiểu rõ các quy định của Nhà nước, Tổng công ty và Bưu điện tinh/thành phố liên quan đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Có hiểu biết rộng về các lĩnh vực chuyên môn khác.

-   Nắm rõ mô hình tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ của các phòng chức năng Bưu điện tỉnh và các đơn vị trực thuộc.

-   Hiểu rõ tổ chức hoạt động sàn xuất kinh doanh và định hướng phát triên của Tổng công ty và Bưu điện tỉnh.

-   Nắm được tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Bưu điện tỉnh/thành phố.

- Độ tuổi dưới 35

8. Chuyên viên tổng hợp

* Số lượng tuyển dụng: 01 người

* Mô tả công việc:

- Chủ trì giúp việc Ban Giám đốc Bưu điện tỉnh trong công tác đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc

- Tổ chức thu thập, tổng hợp thông tin về mọi mặt hoạt động của đơn vị, báo cáo kịp thời lãnh đạo

- Chuẩn bị tài liệu để lãnh đạo làm việc tại các Hội nghị, với cấp trên, với các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân trong, ngoài ngành và phục vụ Hội nghị của đơn vị

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị

- Tổ chưc công tác văn thư, lưu trữ, hành chính quản trị của đơn vị

- Tổng hợp số liệu, lập báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của người quản lý trực tiếp

* Yêu cầu riêng về vị trí tuyển dụng

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế hoặc luật. Nếu tốt nghiệp các chuyên ngành khác phải qua đào tạo, bồi dưỡng hoặc có thời gian làm việc thực tế trong lĩnh vực trên ít nhất 06 tháng

- Hiểu rõ các nội quy, quy chế của Tổng công ty và Bưu điện tỉnh.

- Độ tuổi dưới 35

II. Yêu cầu chung

- Hiểu biết về ngành Bưu điện

- Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên

- Chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B trở lên

- Có khả năng chịu được áp lực công việc

- Linh hoạt, nhạy bén, có khả năng phối hợp, làm việc nhóm trong xử lý công việc

- Có đạo đức nghề nghiệp

III. Quyền lợi

- Tiền lương theo quy chế phân phối thu nhập của Bưu điện tỉnh Vĩnh Long (từ 5-7 triệu đồng/tháng)

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Được tham gia các khóa đào tạo theo lĩnh vực chuyên môn của Tổng công ty, Bưu điện tỉnh.

IV. Tổ chức tuyển dụng: 

- Xét duyệt hồ sơ;

- Thi kiến thức chuyên môn, Ngoại ngữ và Tin học (hình thức trắc nghiệm)

- Phỏng vấn.

V. Hồ sơ, thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ

1. Hồ sơ bao gồm:

- Phiếu thông tin ứng viên theo mẫu của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Ứng viên liên hệ qua mail: sonlh.bdvl@vnpost.vn để nhận mẫu)

- Đơn xin việc.

- Giấy khám sức khỏe (có thời hạn 06 tháng đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6, có dấu xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác.

- Bản sao công chứng: Chứng minh thư nhân dân; Các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm (văn bằng chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch công chứng).

- 02 ảnh 3x4.

Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ vào 01 vị trí tuyển dụng.

2. Hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 15/03/2019.

3. Địa điểm và phương thức nhận hồ sơ:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổ chức - Hành chính Bưu điện tỉnh Vĩnh Long, số 14 Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Mọi chi tiết liên hệ điện thoại 02703.836936; Di động: 0913.889181 (Ông Lê Hoàng Sơn-TP TCHC).