Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu Điện tỉnh Lâm Đồng họp xét, công nhận sáng kiến đợt 3 năm 2012

Ngày 22/10/2012, Hội đồng Khoa học Công nghệ Bưu Điện tỉnh Lâm Đồng đã họp xét, công nhận giải pháp, sáng kiến đợt 3 và tổng kết hoạt động sáng kiến, sáng tạo năm 2012.


Theo đó, Hội đồng đã xét và công nhận 10 giải pháp, sáng kiến cấp cơ sở (02 loại A, 02 loại B, 06 loại C) và ghi nhận 06 giải pháp ở mức ý tưởng trong đợt 3/2012. Năm 2012, toàn Bưu Điện tỉnh có 42 giải pháp, sáng kiến tham gia phong trào sáng tạo VNPT, trong đó có 31 giải pháp, sáng kiến được công nhận cấp cơ sở (10 loại A, 11 loại B, 10 loại C) và 11 giải pháp được ghi nhận ở mức ý tưởng. Trên cơ sở đó, Bưu Điện tỉnh đã chọn 04 giải pháp, sáng kiến tham dự cấp Tổng Công ty và 02 trong số đó đã đạt giải khuyến khích.

Về phương hướng hoạt động trong năm 2013, Bưu Điện tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục thực hiện và hưởng ứng các hoạt động, các phong trào sáng kiến do Tổng Công ty phát động, đồng thời chủ động tổ chức các hoạt động, các phong trào riêng, gắn với đặc thù của doanh nghiệp, chỉ đạo hoạt động sáng kiến của đơn vị tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: Mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua hợp tác với các đối tác trên địa bàn tỉnh để phát triển thị trường, khách hàng và dịch vụ; công tác chăm sóc khách hàng, xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng tại từng địa bàn, nâng cao chất lượng đội ngũ bán hàng trực tiếp; nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ, hợp lý hóa sản xuất, mạng lưới và dịch vụ, đảm bảo chi phí hợp lý, kinh doanh hiệu quả; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảm bớt cấp trung gian, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành; phát huy hiệu quả cơ chế phân phối thu nhập, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và quản lý tài chính trong hoạt động của Bưu Điện tỉnh.

H. Nam