Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Chính phủ quy định mẫu hiện vật khen thưởng và công tác quản lý, cấp phát

Ngày 10/9/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2014/NĐ-CP quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng.

 

Nghị định quy định chi tiết về hiện vật khen thưởng, bao gồm: Mẫu, chất liệu, kích thước các loại huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương. Mẫu bằng, khung, hộp, cở của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua. Quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng.

 

Theo quy định, tập thể, cá nhân khi được khen thưởng được nhận thưởng kèm theo các hiện vật khen thưởng theo các quy định tại Điều 33, Điều 53 của Luật thi đua khen thưởng năm 2003. Cụ thể, đối với:

 

- Huân chương gồm: Huân chương, hộp đựng Huân chương, bằng và khung;

 

- Huy chương gồm: Huy chương, hộp đựng Huy chương, bằng và khung;

 

- Huy hiệu gồm: Huy hiệu, hộp đựng Huy hiệu, bằng và khung

 

Riêng đối với tập thể, ngoài các hiện vật trên còn được nhận cờ.

 

- Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm : Bằng và khung;

 

- Chiến sỹ thi đua toàn quốc, chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, địa phương gồm: huy hiệu, hộp đựng huy hiệu, bằng chứng nhận và khung;

 

- Kỷ niệm chương gồm: kỷ niệm chương, hộp đựng kỷ niệm chương, bằng và khung;

 

- Bằng khen, giấy khen, chiến sỹ thi đua cơ sở gồm: bằng và khung;

 

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng” gồm: bằng chứng nhận và khung;

 

- Danh hiệu ‘Cờ thi đua của Chính phủ”, cờ thi đua của các Bộ, Ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương...: hiện vật kèm theo là Cờ;

 

Hiện vật khen thưởng cấp đổi, cấp lại chỉ thực hiện đối với huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương và bằng của các hình thức khen thưởng thi đua.

 

Cơ quan quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng ở Trung ương có trách nhiệm mua sắm, bảo quản và cấp phát hiện vật khen thưởng cấp nhà nước cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ban, ngành, đoàn thể ở trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

 

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức trao tặng các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua của Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ kèm theo hiện vật khen thưởng cho tập thể, cá nhân được khen thưởng.

 

Đối với các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định khen thưởng tổ chức mua sắm, bảo quản, trao tặng và cấp phát hiện vật khen thưởng.

 

Các tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng có quyền lưu giữ, trưng bày, bảo quản và sử dụng hiện vật khen thưởng lâu dài, đúng mục đích và ý nghĩa. Tập thể được sử dụng biểu tượng của các hiện vật khen thưởng đã được tặng thưởng để tuyên truyền trên các văn bản, tài liệu chính thức của tập thể.

 

Chi tiết mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua mời bạn đọc xem tại đây.

 

Minh Hiếu