Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Nghị quyết Hội đồng Lịch sử Truyền thống Tổng công ty lần thứ nhất

Ngày 24/6/2016 Hội đồng Lịch sử Truyền thống Tổng công ty Bưu điện Việt Nam họp kỳ thứ nhất, Hội đồng đã đánh giá công tác lịch sử truyền thống của Tổng công ty từ năm 2008 đến nay và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác lịch sử truyền thống năm 2016 và các năm tiếp theo

Nghị quyết Hội đồng Lịch sử Truyền thống lần thứ nhất tại đây