Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xin trân trọng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các nội dung như sau:

1.      Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp, thi công, lắp đặt các hạng mục nội thất, bảng, biển theo hệ thống nhận diện thương hiệu tại các Bưu điện tỉnh, thành phố

2.      Bên mời thầu: Văn phòng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

3.      Chủ đầu tư: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

4.      Tổng mức đầu tư: 395.342.606.000 đồng

5.      Nguồn vốn đầu tư: Chi phí sản xuất kinh doanh của Tổng công ty

6.      Cơ quan phê duyệt: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, số văn bản phê duyệt: 1315/QĐ-BĐVN ngày 01/08/2016.

7.      Thông tin chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Số hiệu gói thầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn Nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức Hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

1

Cung cấp, thi công, lắp đặt các hạng mục nội thất, bảng, biển theo hệ thống nhận diện thương hiệu tại các Bưu điện tỉnh, thành phố của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

395.342.606.000

Chi phí sản xuất kinh doanh của Tổng công ty

Đấu thầu rộng rãi, trong nước, một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý III/2016 (98 ngày)

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Năm 2016-2018


Trân trọng cảm ơn./.