Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Kế hoạch tổ chức đại hội Công đoàn các cấp

Ngày 14/2/2017, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty đã ban hành kế hạch số 54/KH-CĐTCTBĐ hướng dẫn các đơn vị tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018 – 2023).

Theo kế hoạch, Đại hội Công đoàn cấp cơ sở tiến hành từ ngày 01/7/2017 và hoàn thành trước ngày 31/12/2017. Thời gian đại hội không quá 01 ngày. 75 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty đều phải tiến hành đại hội nghiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội Công đoàn Tổng công ty hoàn thành trước ngày 31/3/2018, thời gian đại hội không quá 1,5 ngày.

Kế hoạch cũng hướng dẫn chi tiết các nội dung chuẩn bị Đại hội như: thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội; nhân sự bầu Ban chấp hành trong đó quy định tiêu chuẩn, điều kiện tham gia, cơ cấu và số lượng ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra; số lượng đại biểu đại hội và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên, kinh phí tổ chức đại hội…

Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội Công đoàn các cấp phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy dân chủ của đoàn viên, CBCNVLĐ và tổ chức Công đoàn, tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp. Thông qua việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp để củng cố tổ chức, cán bộ, tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn. Bên cạnh đó, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, cấp ủy cấp trên và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đến toàn thể CNVCLĐ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhân thức và hành động, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Đại hội cũng có nhiệm vụ đánh giá đúng thực trạng phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội, rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ những yếu kém, tồn tại và nguyên nhân, xây dựng phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới.